C.D.MARIANAO POBLET

POLÍTICA DE COOKIES
www.cdmarianaopoblet.es
L'accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació.

Les cookies són procediments automàtics de recollida d'informació relativa a les preferències determinades per l'Usuari durant la seva visita a el Lloc Web per tal de reconèixer-lo com usuari, i personalitzar la seva experiència i l'ús del Lloc Web, i poden també, per exemple, ajudar a identificar i resoldre errors.

La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites a el Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després de la mateixa. No obstant això, cap galeta permet que aquesta mateixa pugui contactar-se amb el número de telèfon de l'Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l'Usuari o robar informació personal. L'única manera que la informació privada d'l'Usuari formi part de l'arxiu Cookie és que l'usuari doni personalment aquesta informació a servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, a les mateixes els serà d'aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la utilització de les mateixes serà necessari el consentiment de l'Usuari. Aquest consentiment s'ha de comunicar, d'acord amb una elecció autèntica, ofert mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans de l'tractament inicial, removible i documentat.

galetes pròpies
Són aquelles galetes que són a l'ordinador o dispositiu de l'Usuari i gestionades exclusivament per marianaopoblet1994 per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s'empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes galetes permeten reconèixer a l'Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir-continguts que s'ajustin a les seves preferències.

Desactivar, rebutjar i eliminar galetes
L'usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les galetes -total o parcialment- instal·lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d'un navegador d'Internet a un altre. En conseqüència, l'Usuari ha d'anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d'Internet que utilitzeu. En el cas que rebutgi l'ús de cookies -total o parcialment- podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé podrà tenir limitada la utilització d'algunes de les prestacions de la mateixa.

Aquest document de Política de Cookies ha estat creat mitjançant el generador de plantilla de política de cookies en línia el dia 2021.05.24.


POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB
www.cdmarianaopoblet.es
I. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES
Respectant el que estableix la legislació vigent, C.D.MARIANAO POBLET (en endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privacitat
Aquesta política de privacitat està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, la mateixa respecta les normes següents:

El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).
La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).
Identitat de l'responsable de l'tractament de les dades personals
El responsable de l'tractament de les dades personals recollides en C.D.MARIANAO POBLET és: C.D.MARIANAO POBLET, proveïda de NIF: G-60617172 i inscrit en: amb les següents dades registrals:, el representant és: (en endavant, responsable de l'tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

direcció:Benviure s/n

Telèfon de contacte:

E-mail de contacte: oficina@cdmarianaopoblet.com

Registre de dades de caràcter personal
En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l'informem que les dades personals recollides per CDMARIANAO POBLET, mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines quedaran incorporades i seran tractades en el nostre fitxer amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre CDMARIANAO POBLET i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest ompli, o per atendre una sol·licitud o consulta d'aquest. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l'excepció prevista en l'article 30.5 de l'RGPD, es Mantine un registre d'activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables a l'tractament de les dades personals
El tractament de les dades personals de l'Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l'article 5 de l'RGPD i en l'article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l'Usuari prèvia informació completament transparent dels fins per als quals es recullen les dades personals.
Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims.
Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals són tractats.
Principi d'exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzats.
Principi de limitació de l'termini de conservació: les dades personals només seran mantinguts de manera que es permeti la identificació de l'Usuari durant el temps necessari per als fins del seu tractament.
Principi d'integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que es garanteixi la seva seguretat i confidencialitat.
Principi de responsabilitat proactiva: el responsable de l'tractament serà responsable d'assegurar que els principis anteriors es compleixen.
Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten en C.D.MARIANAO POBLET són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l'article 9 de l'RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals
La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. C.D.MARIANAO POBLET es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l'Usuari per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

L'Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada de l'consentiment no condicionarà l'ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l'Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la formalització d'algun d'ells sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l'operació realitzada.

Caps de el tractament a què es destinen les dades personals
Les dades personals són recollides i gestionats per CDMARIANAO POBLET amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l'Usuari o el manteniment de la relació que s'estableixi en els formularis que aquest últim ompli o per atendre una sol·licitud o consulta.

Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l'objecte social de CDMARIANAO POBLET, així com per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar al Contingut ofert a l'Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre la finalitat o finalitats específiques de el tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de l'ús o usos que es donarà a la informació recopilada.

Períodes de retenció de les dades personals
Les dades personals només seran retinguts durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el següent termini:, o fins que l'Usuari sol·liciti la seva supressió.

En el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini.

Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l'Usuari no seran compartides amb tercers.

En qualsevol cas, en el moment en què s'obtinguin les dades personals, s'informarà l'Usuari sobre els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals.

Dades personals de menors d'edat
Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per CDMARIANAO POBLET. Si es tracta d'un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què els mateixos ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals
CDMARIANAO POBLET es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s'eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

No obstant això, pel fet que CDMARIANAO POBLET no pot garantir la inexpugabilidad d'internet ni l'absència total de hackers o d'altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable de l'tractament es compromet a comunicar a l'Usuari sense dilació indeguda quan ocorri una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l'article 4 de l'RGPD, s'entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservats o tractats d'una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable de l'tractament, qui es compromet a informar de ia garantir per mitjà d'una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a la qual li faci accessible la informació.

Drets derivats de l'tractament de les dades personals
L'Usuari té sobre CDMARIANAO POBLET i podrà, per tant, exercir davant el responsable de l'tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals :

Dret d'accés: És el dret de l'Usuari a obtenir confirmació de si CDMARIANAO POBLET està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que CDMARIANAO POBLET hagi realitzat o realitzi , així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
Dret de rectificació: És el dret de l'Usuari a que es modifiquin les seves dades personals que siguin inexactes o, tenint en compte els caps de el tractament, incomplets.
Dret de supressió ( "el dret a l'oblit"): És el dret de l'Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquests ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits o tractats; l'Usuari hagi retirat el seu consentiment a l'tractament i aquest no compti amb una altra base legal; l'Usuari s'oposi a el tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar amb el mateix; les dades personals hagin estat tractats ilícitamentemente; les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d'una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtinguts producte d'una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable de l'tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d'adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud d'l'interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
Dret a la limitació de l'tractament: És el dret de l'Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L'Usuari té dret a obtenir la limitació de l'tractament quan impugni l'exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable de l'tractament ja no necessiti les dades personals, però l'Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l'Usuari s'hagi oposat a el tractament.
Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats, l'Usuari tindrà dret a rebre de l'responsable de l'tractament les seves dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ja transmetre'ls a un altre responsable de el tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable de l'tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
Dret d'oposició: És el dret de l'Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de C.D.MARIANAO POBLET.
Dret a no ser a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils: És el dret de l'Usuari a no ser objecte d'una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, incloent-hi la elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.
Així doncs, l'Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a el responsable de l'tractament amb la referència "RGPD-www.cdmarianaopoblet.es", especificant:


  • Nombre, apellidos del Usuario y copia del DNI. En los casos en que se admita la representación, será también necesaria la identificación por el mismo medio de la persona que representa al Usuario, así como el documento acreditativo de la representación. La fotocopia del DNI podrá ser sustituida, por cualquier otro medio válido en derecho que acredite la identidad.
  • Petición con los motivos específicos de la solicitud o información a la que se quiere acceder.
  • Domicilio a efecto de notificaciones.
  • Fecha y firma del solicitante.
  • Todo documento que acredite la petición que formula.

Esta solicitud y todo otro documento adjunto podrá enviarse a la siguiente dirección y/o correo electrónico:

Dirección postal: 

Correo electrónico: oficina@cdmarianaopoblet.com

Enlaces a sitios web de terceros

El Sitio Web puede incluir hipervínculos o enlaces que permiten acceder a páginas web de terceros distintos de C.D.MARIANAO POBLET, y que por tanto no son operados por C.D.MARIANAO POBLET. Los titulares de dichos sitios web dispondrán de sus propias políticas de protección de datos, siendo ellos mismos, en cada caso, responsables de sus propios ficheros y de sus propias prácticas de privacidad.

Reclamaciones ante la autoridad de control

En caso de que el Usuario considere que existe un problema o infracción de la normativa vigente en la forma en la que se están tratando sus datos personales, tendrá derecho a la tutela judicial efectiva y a presentar una reclamación ante una autoridad de control, en particular, en el Estado en el que tenga su residencia habitual, lugar de trabajo o lugar de la supuesta infracción. En el caso de España, la autoridad de control es la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es).

II. ACEPTACIÓN Y CAMBIOS EN ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Es necesario que el Usuario haya leído y esté conforme con las condiciones sobre la protección de datos de carácter personal contenidas en esta Política de Privacidad, así como que acepte el tratamiento de sus datos personales para que el Responsable del tratamiento pueda proceder al mismo en la forma, durante los plazos y para las finalidades indicadas. El uso del Sitio Web implicará la aceptación de la Política de Privacidad del mismo.

C.D.MARIANAO POBLET se reserva el derecho a modificar su Política de Privacidad, de acuerdo a su propio criterio, o motivado por un cambio legislativo, jurisprudencial o doctrinal de la Agencia Española de Protección de Datos. Los cambios o actualizaciones de esta Política de Privacidad no serán notificados de forma explícita al Usuario. Se recomienda al Usuario consultar esta página de forma periódica para estar al tanto de los últimos cambios o actualizaciones.

Esta Política de Privacidad fue actualizada para adaptarse al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Este documento de Política de Privacidad de un sitio web ha sido creado mediante el generador de plantilla de política de privacidad online el día 24/05/2021.